پروژه 264 : هزینه کاردرمانی دختر سادات یتیم
اگز خاطرتان یاشد در پروژه شماره 245 برای هزینه کاردزمانی محیا سادات دختر 4 ساله که مشکل زاه رفتن داشت مبلفی توسط شما نیکوکاران جمغ آوری گردید که یه یاری حداوند 80 جلسه کاردرمانی تا الان انجام شده است و نتایج رضایت بخشی نیزحاصل شده است به طوریکه محیا سادات تاحدودی می تواند یر روی پای خودش زاه برود. به گفته پزشک معالج، محیا سادات برای اینکه بتواند توانایی راه رفتن را به صورت نسبی به دست آورد نیاز است که مجدد50 چلسه کاردرمانی انچام دهد. با توجه به اینکه محیاسادات یتیم می باشد و امیدی جز دستان پر مهر شما ندارد این بار هم همت کنیم و دوباره دل این یتیم را شاد نماییم.
تکمیل وجه! با یاری شما عزیزان بودجه مورد نیاز این پروژه تکمیل شده است. با تشکر